Nieuwe uitdaging

Je kon het natuurlijk al lezen op twitter en in de InformatieProfessional zelf… maar ik ben dus aan een nieuwe uitdaging begonnen als lid van de (na een paar maanden gefunctioneerd te hebben als aspirant lid en 2 redactievergaderingen mee gemaakt te hebben kan ik dit al wel zeggen) bekwame en hartelijke redactie van ons landelijk vakblad:

16-12-2012 12-10-51

Advertenties

Studenten en hun ‘Personal Information Management’

2,5 maand geleden vertelde ik jullie dat ik mijn scriptie had ingeleverd en dat het wachten was op het verdict. Dat verdict is gevallen: 7,5/10 en het feit dat dat verdict mij de titel Master of Arts heeft opgeleverd is ook al uitgebreid gevierd: 2 weken geleden was mijn diploma-uitreiking en eergisteren heb ik mijn masterparty gehouden.

Tijdens deze party, die plaats vond in de Haagse Hogeschool – mijn werkplek en tevens de plek waar ik het onderzoek voor mijn scriptie heb uitgevoerd, heb ik een presentatie gehouden over mijn scriptie. In de inleiding daarvan gaf ik aan dat mijn scriptie niet alleen de afsluiting vormt van mijn masteropleiding Culturele Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, maar dat het ook het slot is van een onderwijstraject dat in 2002 begon in het Belgische Genk. Dat traject is uiteindelijk een logische route gebleken – die je stap voor stap kunt nalezen in het voorwoord van mijn scriptie (de link vind je onderaan dit blogbericht) – langs mijn opleidingen (Initiatie + Graduaat Bibliotheekwezen, Informatie en Media, Culturele Informatiewetenschap) en mijn werkgevers (Zuyd Hogeschool, Avans Hogeschool, De Haagse Hogeschool) en heeft me dus uiteindelijk tot het onderwerp van mijn masterscriptie gebracht: Studenten en hun ‘Personal Information Management’.

De genodigden van mijn masterparty bestonden uit medestudenten en docenten van de opleidingen en collega’s van de werkgevers uit deze route. Dat was natuurlijk niet eenvoudig daar die route daadwerkelijk 289 kilometers beslaat en het om een doordeweekse werkdag ging. Het was dan ook geweldig dat mijn scriptiebegeleidster van Genk (Graduaat Bibliotheekwezen) helemaal uit België was gekomen om mijn feestje bij te wonen! En het was sowieso een zeer geslaagde party waarvan je hier enkele foto’s kunt bekijken (samen met de foto’s van de diploma-uitreiking anderhalve week eerder). Heerlijke Limburgse vlaai (die mocht niet ontbreken), een hapje & drankje en natuurlijk het super gezelschap hebben geleid tot een zeer gezellige middag! En achteraf zijn we met enkelen nog gaan tafelen bij het Indonesich restaurant Istana (de rijsttafel met vlees was heerlijk) waarbij de gesprekstof varieerde van Glee en Jeroen zijn schoenen tot het (on)nut van supportcalls bij het implementatieproces van databases in een discoverytool en het toverwoord Open Access (tja, informatie professionals onder elkaar hé).

Hieronder vind je de presentatie die ik tijdens mijn masterparty heb gegeven:

Even resumeren: Personal Information Management, kortweg PIM, heeft betrekking op zowel de dagelijkse praktijk van als het onderzoek naar activiteiten die worden uitgevoerd om informatie te vinden, te verwerven, te creëren, op te slaan, te ordenen, te beheren, te gebruiken en te verspreiden. Deze informatie is nodig om taken (studie-/werkgerelateerd of niet) te voltooien en om rollen en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld als ouder, student, werknemer, vriend of lid van de gemeenschap) te vervullen.

In mijn masterscriptie ga ik dieper in op het begrip PIM. Allereerst heb ik gekeken naar de stand van zaken in de literatuur. Daarbij zijn de kernbegrippen en de onderzoeken naar PIM die al gepubliceerd zijn uitgebreid in kaart gebracht. Vervolgens worden de resultaten beschreven van een vragenlijst. Deze is ingevuld door 324 studenten van de Haagse Hogeschool waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal stond: “Welke tools en strategieën hanteren studenten voor het bewaren, beheren en organiseren van hun studiegerelateerde informatie?

Uit de resultaten blijkt dat studenten nog veelal kiezen voor de traditionele tools en strategieën. Het lokaal opslaan van informatie wordt gebruikt als opslagmethode. Voor het organiseren en terugvinden van informatie wordt de hiërarchische aanpak gehanteerd. Studenten maken weinig gebruik van PIM tools zoals bibliografische software. Clouddiensten worden alleen ingezet bij het delen van informatie met anderen. De uitdaging die fragmentatie van informatie met zich meebrengt, zorgt voor weinig problemen bij de studenten. Toch is aandacht voor PIM in het onderwijs gewenst.

Mijn onderzoek betreft een eerste inventarisatie van studenten en hun PIM waarbij naar verschillende aspecten is gekeken. Voor vervolgonderzoek geef ik de aanbeveling om te kijken naar de plaats van PIM in het curriculum en in de lessen informatievaardigheden.

Mijn scriptie kun je downloaden via http://bit.ly/masterscriptieleen en is ook te vinden via UVA Scipties Online.

De InformatieProfessional in 2027: van buzz naar business

Het vakblad de InformatieProfessional bestaat vijftien jaar en deed een oproep aan haar lezers:

Hoe ziet ons vak er over 15 jaar uit? En welke rol is daarbij voor het vakblad InformatieProfessional weggelegd? Stuur een korte bijdrage (maximaal 300 woorden) waarin u uw visie verwoordt.

Dit resulteerde in een bloemlezing uit al de reacties in het jubileum nummer, waaronder die van Edwin Mijnsbergen en Wilma van den Brink. Hierbij mijn bijdrage:

Vijftien jaar geleden zag, tegelijk met de InformatieProfessional ook het eerste sociale netwerk SixDegrees.com het levenslicht. Voor de bibliotheekwereld lag de nadruk toentertijd nog op het vormgeven van digitale bibliotheken met grote digitaliseringsprojecten als input. Tegenwoordig zijn ook de bibliotheken massaal te vinden op het sociale web. En door de expotionele groei van content zijn termen als curation, semantisch, verrijking en transliteracy buzzwoorden geworden in de informatiewereld. Hierbij draait het om het geven van betekenis, verbanden leggen en netwerken binnen een multimediale en dynamische informatiewereld. In de komende vijftien jaar zal deze buzz worden omgezet in business en onderdeel worden van de basisproducten en -diensten. Wat betekent dat voor de informatieprofessional?

Elke dag heb ik als informatieprofessional het voornemen om dicht bij mijn gebruikers te staan en meerwaarde te creëren binnen hun wereld. Dit doe ik door te luisteren naar hun behoeften, voor hun kwalitatieve en relevante stukjes informatie uit die grote informatiewereld te selecteren en hun te leren hun eigen weg te vinden in diezelfde informatiewereld. En alhoewel ik nog geen vijftien jaar in het vak zit, stel ik vast dat de verandering niet in deze basisbeginselen en -taken zit, maar vooral in de vorm van de informatie en de vorm waarin we deze taken uitvoeren.

De InformatieProfessional kan voorkomen dat informatieprofessionals net als gewone mensen door de informatieoverload en personalisering van het web op informatie-eilandjes terecht komen. Blijf onze blik verruimen en onze nieuwsgierigheid voeden. Het groeiende belang van samenwerken, de toename van het informeel leren en een groeiende open content beweging worden als belangrijke trends gezien en juist hierin liggen ook de kansen van de InformatieProfessional. Het tijdschrift zal qua vorm moeten uitgroeien tot een multimediale en verrijkte publicatie met daarom heen een actieve community of practice.

Eén van mijn inspiratiebronnen bij het schrijven van dit stukje was het Trendrapport Open Educational Resources 2012.

De auteurs willen met dit trendrapport de stand van zaken weergeven en trends beschrijven op het gebied van Open Educational Resources (OER). Waar staan we nu en welke belangrijke ontwikkelingen moeten we in de gaten houden? Het rapport bevat twaalf artikelen van zestien Nederlandse experts op het gebied van open leermaterialen in het hoger onderwijs. Ook bevat het rapport twaalf intermezzo’s met spraakmakende voorbeelden.

Steven Verjans en Wim Didderen bespreken in één van de artikelen didactisch relevante initiatieven van open didactiek waarbij ze ingaan op het belang van digital literacy en ze definiëren transliteracy als een interessante invalshoek:

Transliteracy is the ability to read, write and interact across a range of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, print, TV, radio and film, to digital social networks.

In een ander artikel uit het rapport gaat Ellen Kuipers in op content curation en vraagt ze zich of of het een nieuwe manier is om De Waarheid te bewaken.

A content curator is a critical knowledge broker who seeks, collects ans shares on a continuous base the most relevant content in her area of expertise. […] Someone whose job it is not to create more content, but to make sense of all the content that others are creating.

De drie trends die ik opsom in de laatste alinea van mijn bijdrage worden ook in dit rapport vermeld, maar komen oorspronkelijk uit het rapport ‘The Future of Learning: Preparing for Change‘.

The overall vision is that personalisation, collaboration and informalisation (informal learning) are at the core of learning in the future. These terms are not new in education and training but will have to become the central guiding principle for organising learning and teaching in the future. The central learning paradigm is thereby characterised by lifelong and life-wide learning, shaped by the ubiquity of Information and Communication Technologies (ICT). At the same time, due to fast advances in technology and structural changes to European labour markets that are related to demographic change, globalisation and immigration, generic and transversal skills become more important, which support citizens in becoming lifelong learners who flexibly respond to change, are able to pro-actively develop their competences and thrive in collaborative learning and working environments.
Many of the changes depicted have been foreseen for some time but they now come together in such a way that is becomes urgent and pressing for policymakers to consider them and to propose and implement a fundamental shift in the learning paradigm for the 21st century digital world and economy. To reach the goals of personalised, collaborative and informalised learning, holistic changes need to be made (curricula, pedagogies, assessment, leadership, teacher training, etc.) and mechanisms need to be put in place which make flexible and targeted lifelong learning a reality and support the recognition of informally acquired skills.

Twee rapporten die een overzicht en visie geven op leren en onderwijs enerzijds en de rol van open leermaterialen daarbij anderzijds en daarom zeker het lezen waard.

Op zoek naar het onzichtbare deel van de ijsberg

Diegene die mij via Twitter volgen weten ondertussen al dat ik niet meer alleen in de bibliotheek van de Haagse Hogeschool werk, maar dat ik sinds november 2011 ook een aantal uren per week voor IDM Den Haag werk. Voor het blok IDM-1 Deskresearch waren ze op zoek naar een tutor en Peter Becker (medestudent bij de UvA) heeft mij daarvoor aangedragen. Hij wist dat ik naast de 3 dagen per week in de bibliotheek nog wel een dagje extra wilde werken.

Bij IDM-1 Deskresearch draait het om het vinden, selecteren en bewerken van informatie. Studenten – en dat zijn niet alleen IDM studenten maar ook studenten van andere opleidingen die dit blok als minor volgen – voeren in groepjes een literatuuronderzoek uit. Ze mogen zelf kiezen voor welk internationaal bedrijf ze willen werken, maar de eigenlijke opdracht (informatievraag) krijgen ze te horen van de opdrachtgever (een docent die het bedrijf vertegenwoordigt). Het literatuuronderzoek bestaat uit het vinden van een aantal kwalitatieve bronnen die antwoord geven op de informatievraag en die worden beschreven en worden gestructureerd in een database.

Naast de bronnen en de database moeten de studenten ook aan de slag met een mindmap, een technische datadictionary, een zoekstrategie en een kostenberekening. De studenten krijgen daarbij les in communicatie, Negotiating the Query (gesprekken met de opdrachtgever), presentatievaardigheden, retrieval en onderwerpsanalyse, documentaire informatie, kostenberekening en databases.

Van tutor…

Als tutor (procesbegeleider) begeleidt ik een aantal groepjes doorheen het project. Ik geef feedback op hun plan van aanpak en heb wekelijkse gesprekjes met hen over het reilen en zeilen. Hoe gaat het met de samenwerking, het volgen van de colleges en de producten die moeten worden ingeleverd? Op het einde van het blok moeten de studenten ook een procesverslag schrijven die ik als tutor dan beoordeel.

Ter voorbereiding op het tutorschap kreeg ik veel tips van de ervaren tutoren binnen IDM en heb ik wat literatuur doorgenomen.

De effectieve projectgroepDe effectieve projectgroep by Klaas Schermer

De effectieve projectgroep geeft een goede onderbouwing van het leren werken en studeren in projectgroepen. Ik heb het gelezen naar aanleiding van tutoring binnen de opleiding IDM aan De Haagse Hogeschool. Het boek bevat praktische aanwijzingen en checklists, maar geeft tegelijk ook achtergronden en een degelijke onderbouwing.

Ik heb er vooral informatie uitgehaald met betrekking tot het helder krijgen van de projectopdracht, de projectproducten, evaluatie van het proces en wat er komt kijken bij het werken in een groep: groepsdynamica, besluitvorming, kwaliteitsbewaking, samenwerking, conflictaanpak, vergaderen, taakverdeling, planning. Tenslotte is er een apart hoofdstuk gewijd aan de begeleiding van projectgroepen.

De website www.effectieveprojectgroep.noordhoff.nl bevat voor studenten tools en extra aanwijzingen per hoofdstuk. Voor docenten staan er tips over de begeleiding en beoordeling van projectgroepen. Ikzelf heb vooral wat gehad aan de downloadbare informatie rond het samenwerkingscontract en het procesverslag.

reflecteren: de basisreflecteren: de basis by Mirjam Groen

Ik heb Reflecteren: de basis gelezen naar aanleiding van tutoring binnen de opleiding IDM aan De Haagse Hogeschool. Het is een volledig boek waarin zowel wordt ingegaan op de praktijk als de theorie van reflecteren. Groen hanteert daarbij een vlotte en actieve schrijfstijl.

Het boek is verdeeld in drie delen. In het eerste deel maakt de lezer kennis met reflecteren aan de hand van een praktijkvoorbeeld. In het tweede deel ‘Achtergrond’ gaat Groen in op de verschillende theorieën en modellen van reflecteren en in het laatste deel komt de praktijk van reflecteren aan bod.

Groen geeft daarbij de lezer veel handvaten door het gebruik van een stappenplan en voorbeelden van good en bad practice. Ook wordt er door middel van uitgebreide beschrijvingen aandacht besteed aan hulpmiddelen en werkvormen voor reflecteren.

Voor het projectwerk en het bijbehorende plan van aanpak wordt het boek Projectmanagement van Grit voorgeschreven aan de studenten.

Mijn eerste stappen als tutor in blok 2 zijn prima bevallen. Ik had 7 leuke groepjes en ze hebben allemaal het blok gehaald. Ook deze weken, IDM-1 Deskresearch wordt ook in blok 3 gegeven, ben ik weer tutor voor 8 groepjes. Ik heb er deze keer voor gekozen om de studenten te laten werken met een wekelijks logboek, als voorbereiding op het procesverslag. En zet hun wat eerder aan om na te denken over de beroepstaken en hun leerdoelen.

…via opdrachtgever…

Daarnaast mocht ik in dit blok ook aan de slag als opdrachtgever. Ik vertegenwoordig de internationale bedrijfjes die de groepjes hebben uitgekozen en heb voor elk van hen een informatievraag bedacht. Zo is er een groepje die voor Warner Bros literatuur zoekt rond het opzetten van een filmarchief, Disney wil informatie rond mediawijsheid, Ikea wil aan de slag met dashboarding voor het monitoren van social media en Facebook vraagt zich af of ze een eigen mobiele telefoon moeten ontwikkelen om zo de controle te houden over hun eigen mobiele toepassingen. Het bedenken van die informatievraag, maar ook de wekelijkse gesprekken met de groepjes waarin ze informatie verzamelen om de informatievraag helder te krijgen, vergt creativiteit en flexibiliteit. De eerste resultaten in vorm van een tussenproduct zijn al binnen. Over een paar weken volgt de presentatie waarin de studenten hun eindproduct presenteren. Het is een uitdaging om de studenten aan te sporen, te voorzien van feedback, maar hun ook uit te dagen om zelf met ideeën te komen rond hun literatuuronderzoek en het bouwen van de database.

naar docent 😉

Over een paar weken zit IDM-1 Deskresearch er voor dit schooljaar op. Maar dan wacht mij een nieuwe uitdaging. Ik mag namelijk in blok 4 het vak Gebruikersinstructie gaan doceren. Dit vak vormt een onderdeel van het blok IDM-5 Mediamanagement waarin de studenten aan de slag gaan met het toegankelijk maken van beeldmateriaal. Studenten leren dit materiaal te voorzien van een inhoudelijke beschrijving en ze toegankelijk te maken voor de gebruiker. Marketen van producten rond dit beeldmateriaal en het instrueren van gebruikers hoe ze informatie rond dit beeldmateriaal moeten zoeken, vormen ook een onderdeel van het leerproces binnen dit blok.

En zo ga ook ik, net als de studenten in IDM-1 Deskresearch, op zoek naar het onzichtbare deel van de ijsberg. Zij naar kwaliteitsvolle bronnen in die grote informatiemassa en ik naar uitdagingen en mijn kwaliteiten als student assistent / docent binnen IDM Den Haag. Word vervolgd…

2011/12

Oudejaarsavonden zijn er voor gezelligheid, de oudejaarsconference, oliebollen, vuurwerk en terug & vooruitblikken…

Waar was je trots op in 2011?

Dat ik opnieuw mijn plekje heb gevonden in de bibliotheekwereld als documentair informatiespecialist bij de bibliotheek van de Haagse Hogeschool.

 

Wat is je levensmotto of favoriete spreuk?

The Web that is Us!


Via Zeemanspraat

Wat heeft je in 2011 energie gegeven en doen sparkelen?

Onze zomervakantie aan het Gardameer in Italië!

Wat helpt je te ontspannen in tijden van drukte en stress?

Muziek!

 

Wat of wie heeft je het meest ontroerd in 2011?

Zoveel kleine en grote dingen: een jong meisje die met een ukelele Vlaanderen verovert, 3 bevriende bloggers die spontaan aanbieden dat ik bij hen mag gastbloggen omdat mijn blog al maanden uit de lucht is, de dood van een voor mij onbekend paard waardoor ik moest denken aan het verlies van mijn eigen paard jaren geleden, mijn vriendje die me trakteert op gebak omdat ik een vast contract krijg bij de HHs, 3 sterke vrouwen die de Nobelprijs van de Vrede winnen, een collega die me aan een nieuwe uitdaging helpt, …

 

Stel, je kijkt eind 2012 heel tevreden terug. Welke dingen heb je gedaan waardoor je dat goede gevoel hebt?

  • Ik heb mijn master gehaald
  • Ik heb samen met mijn vriend wederom een prachtig jaar gemaakt waarin we onze gezamenlijke persoonlijke doelen hebben verwezenlijkt
  • Ik heb me gehouden aan de ‘Rules of a creator’s life’:

Via 2beJAMmed

Bovenstaande vragen komen uit het spel ‘Terugblik & Vooruitblik‘. En wederom heb ik me hiervoor laten inspireren door Judith en Marcel. Dat is wel meer gebeurd in 2011 en zal hopelijk ook weer gebeuren in 2012, dus een aanvulling op de laatste vraag is gepast:

  • Ik heb me laten inspireren