Personal Information / Knowledge Management

In mijn scriptie ‘Studenten en hun Personal Information Management’ ben ik naast het eigenlijke onderzoek natuurlijk ook dieper ingegaan op het begrip Personal Information Management (PIM) waarbij ik heb gekeken naar de literatuur en een aantal kernbegrippen.

De complexiteit van PIM heeft deels te maken met de complexiteit van informatie. Het kan gaan om het managen van informatie in ons eigen geheugen als ook het managen van externe informatie. Daarbij heeft PIM betrekking op de persoonlijke dimensie van het managen van informatie. PIM is in dit licht gerelateerd aan andere begrippen die betrekking hebben op het zowel persoonlijk als collaboratief managen van informatie in al zijn facetten. Begrippen als Information Management, Document Management, Knowledge Management en Information Retrieval. Ik wil in deze blogpost uitweiden over (Personal) Knowledge Management.

Kennismanagement is het proces van het identificeren en het gebruik van collectieve kennis in een organisatie om zo het concurrentievermogen van de organisatie te verbeteren. (Alavi & Leidner, 2001) Het gaat hier dus om kennis binnen een organisatie. Bij Personal Knowledge Management (PKM) wordt dit teruggebracht naar het individuele niveau. Het verschil met PIM ligt in het verschil tussen informatie en kennis. PKM is een conceptueel kader voor het organiseren en integreren van informatie waarvan we als individu denken dat het relevant is. (Liu, 2011) De informatie gaat zo deel uitmaken van onze persoonlijke kennis. PKM biedt een strategie voor het transformeren van wat eerst willekeurige stukjes informatie zijn tot iets dat we systematisch kunnen toepassen en dat onze persoonlijke kennis uitbreidt. En juist hierin zit het belang van PKM voor studenten. (Garner, 2010) Zij moeten zich bewust bezig houden met het bewaren, beheren en organiseren van hun persoonlijke informatie en expliciete kennis. PKM activiteiten sluiten dus aan bij PIM activiteiten met het enige verschil dat PKM een meer conceptueel begrip is dat ingebed kan worden in leertheorieën en onderwijskaders.

William Jones, de auteur van het boek Keeping Found Things Found, geeft de volgende uitleg over de verwantschap tussen PKM en PIM: een belangrijke uitdaging van PKM is het expliciteren van kennis van een persoon en om kennis te expliciteren wordt het meestal opgeschreven. Opgeschreven kennis is informatie en moet worden beheerd zoals alle informatie. Hij legt deze verwantschap aan de hand van definities verder uit in het hoofdstuk No Knowledge but through Information (van het boek Personal Knowledge Management – Individual, Organizational and Social Perspectives – Editors: David J. Pauleen & G.E. Gorman).

De volgende drie zaken worden beargumenteerd in dat hoofdstuk:

  1. Informatie is ‘een ding’ en kennis niet. ‘Information as thing’ (Buckland, 1991) kan worden ervaren en er kan naar worden verwezen. Informatie kan een bepaalde vorm hebben: documenten of e-mailberichten die kunnen worden gewijzigd, opgeslagen, ontvangen, verzonden, verwijderd of anderszins gemanipuleerd. ‘Knowledge as no thing’ (Zins, 2007) kan niet rechtstreeks worden ervaren. Kennis kan niet worden onderzocht. Kennis is ingebed, verdeeld. Kennis is verborgen. Kennis wordt afgeleid van waarneembaar gedrag (informatie) maar kan zelf niet direct worden weergegeven. Alle pogingen om kennis in een bepaalde vorm te gieten, geeft ons informatie in een of andere vorm.
  2. Er vindt dan ook geen beheer van kennis plaats, behalve door middel van het beheer van informatie. Als kennis verborgen is en alleen wordt ervaren door afleiding, dan moet het managen van kennis grotendeels gaan over het managen van de informatie die er eerst aan moet worden onttrokken. Daarnaast omvat kennismanagement ook de inspanningen die nodig zijn om in de andere richting te bewegen: van informatie naar kennis. Bijvoorbeeld, een organisatie die ‘best practices’ ontwikkelt. Kennismanagement omvat diverse vormen van gebruik van informatie gericht op het bewerkstelligen van een verandering in de houding en het gedrag van mensen binnen de organisatie. ‘Best practices’ worden dan ook uitgedrukt in enerzijds formele documenten maar ook in affiches, aankondigingen via e-mail of een film die medewerkers bekijken en in groep bespreken.
  3. PIM is een groot domein. Hoe kan iemand gebruik maken van informatie om zijn levensdoelen te bereiken, een levensrol te vervullen en te voldoen aan de uitdagingen van het leven? Hoe kunnen we deze zaken – met betere tools, technieken, training, beleid, procedures, strategieën, organisatorische regelingen, etc – beter aanpakken? PKM, als een subset van PIM, zorgt daarbij voor extra focus. Wat weten we? Weten we wat we denken te weten? Onderschatten of overschatten we onszelf? Wat zouden we moeten leren? Hoe moeten we leren zodat de kennis die we nodig hebben wordt geïntegreerd in ons dagelijks leven? Tegelijkertijd biedt PIM als subset van PKM extra aarding. Al onze PKM prestaties worden noodzakelijkerwijs bereikt door het gebruik van informatie.

PKM is een verfijnde vorm van carrière en levensmanagement dat je kan helpen in het overleven in turbulente, complexe en veranderende organisatorische en sociale omgevingen. Het is daarmee een begrip dat samenhangt met levenslang leren, communicatie en interpersoonlijke vaardigheden, gebruik van technologie en het voorspellen en anticiperen op zaken. Onderdeel van cruciale levenservaringen dus.

Advertenties